Twój e-mail:Modlitwa różańcowa Rozważania różańcowe

Czuwanie modlitewne Żywego Różańca i rozważania różańcowe Anny Wiejak (str.2)

NOWE Różaniec z ks. Markiem Dziewiecki

Czuwanie modlitewne Żywego Różańca i wspólnot różańcowych w intencji Ojczyzny

NOWE Rozważania różańcowe z Ewą Hanter

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi!

NOWE Różaniec z KS. Rafałem Jarosiewiczem

Kiedy Bóg wkracza w życie człowieka, ukazuje całkowicie nowe perspektywy. Miał plan na życie Maryi, ale to od Jej decyzji zależało, czy zostanie on przyjęty. Podobnie w naszym życiu: Bóg przychodzi do nas ze swoją łaską, jednak rozpoznanie tej łaski i przyjęcie jej to już nasza osobista decyzja. Działanie Pana Boga w nas i przez nas związane jest z naszym zaangażowaniem. Bóg traktuje nas bardzo serio w obietnicach składanych w naszym sercu.

NOWE Różaniec z O. Januszem Maria Andrzejewskim OP

Różaniec z ks. Adrianem Galbasem SAC

„Tak” jest najpiękniejszym słowem, jakie człowiek może powiedzieć Bogu. Tak, Boże, „bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”. W niebie wola Boża się spełnia. Mówi o tym pięknie księga Apokalipsy: „Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!” (Ap 5, 13).

Różaniec z o. Jakubem Mentelem OFM

Każdemu z nas Bóg ma coś do powiedzenia. By Go usłyszeć, trzeba być zasłuchanym jak Maryja. W przeciwnym razie nic ważnego w naszym życiu się nie wydarzy, nie usłyszymy czegoś, co nada sens naszej codzienności.

Różaniec z ks. Wojciechem Maruszewskim

Dobrze znamy życiorysy niektórych świętych. W jaki sposób zapisali się oni w historii Kościoła? Ucząc, pisząc, wykładając, mówiąc dobre kazania. Z całą pewnością za to ich cenimy. Nie zostaliby jednak świętymi, gdyby po prostu nie kochali. Maryja odwiedza Elżbietę nie tylko po to, aby przypomnieć jej o miłości, ale przede wszystkim po to, aby tę miłość wprowadzić w czyn.

Różaniec z ks. Wojciechem Miliszkiewiczem

„Miłość nie zazdrości” (1 Kor 13, 4). Król rodzi się w pałacu. Większość z nas przychodzi na świat w szpitalu, a nawet jeśli w domu, to w ludzkich warunkach. Bóg rodzi się w szopie, może raczej w stajni, między zwierzętami. Zapatrzony w wolę Ojca idzie w świat, przyjmując wszystko, co ludzie Mu zgotują. Nigdy nie upomni się o lepsze, bo w domu Ojca ma wszystko.

Różaniec z ks. Feliksem Folejewskim

Gdy Pan Jezus schodzi do wody – otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym. Także podczas naszego chrztu Ojciec bogaty w miłosierdzie do każdego z nas mówi: (...)

Różaniec z dopowiedzeniami (o. Stanisław Przepierski OP)

Bł. Jan Paweł II wskazuje, że centrum modlitwy Zdrowaś Maryjo stanowi imię Jezus, ale już Paweł VI przypominał, „by podkreślać imię Chrystusa, dodając do niego refren, czyli tak zwane dopowiedzenia” (por. RVM 33). To zachęta dla osób modlących się na różańcu do poszerzania wyobraźni medytacyjnej. Dlatego – aby medytacja była jeszcze bardziej owocna i świadoma – rozpamiętywanie zbawczych wydarzeń warto odnosić do opisów ewangelicznych. Poniższe przykłady dopowiedzeń po imieniu Jezus mają nam w tym pomóc.

Różaniec z o. Stanisławem Przepierskim OP

Bóg Ojciec sam wie najlepiej, kiedy przemówić do człowieka. To On wybiera czas i miejsce. W przypadku zwiastowania Ewangelia ukazuje, że chwila ta jest pełnią czasu. Szczególnym zagęszczeniem darów, koncentracją łaski Bożej. W zwiastowaniu Maryi zawiera się pełnia darów i dla Niej, i dla wszystkich ludzi.

Różaniec z kl. Przemysławem Karczmarek

Poczniesz i porodzisz Syna, który będzie nazwany Synem Bożym – rzekł Archanioł Gabriel do pokornej Dziewicy z Nazaretu. Jakie pytania zrodziły się wówczas w Jej Sercu? Znamy tylko jedno: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” (Łk 1, 34). Odpowiedź Archanioła zdaje się jeszcze bardziej komplikować sprawę: ...

Różaniec pielgrzyma z Romanem Ziębą

Łatwo się zgubić w wąskich uliczkach starego Nazaretu. Gwar straganów cichnie od upału lipcowego popołudnia. Wyschnięta studnia z białego kamienia jeszcze pamięta ożywczy chłód wody. To tutaj przychodziła z dzbanem, nucąc cichutko pochwałę Elohim.

Różaniec z Piotrem Luma

Pozdrawiam Cię, Maryjo, jesteś pełna łaski, Pan jest z Tobą, jesteś błogosławiona między niewiastami. Bądź uwielbiona w moim sercu. Maryjo, proszę Cię, abyś zawsze była przy mnie, bo jeśli Ty będziesz, będzie także Twoja łaska i sam Pan Jezus będzie ze mną.

Różaniec z ks. Stanisławem Kicmanem

Młoda Miriam w swoim nazaretańskim domu trwa na modlitwie. Jej serce pała miłością do Boga. Opowiada Mu o swoim życiu, pragnieniach. Ten, który zna nasze myśli, odpowiada Jej ustami archanioła Gabriela: „Bądź pozdrowiona, Maryjo, jesteś pełna łaski”, zostałaś szczególnie wyróżniona wśród niewiast, to właśnie Ty będziesz Matką Zbawiciela, Bożego Syna.Różaniec z Kajetanem Rajskim

Maryja już w chwili zwiastowania pokazała, że postępuje według cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości. Niepokalanie poczęta uwierzyła Bogu, ponieważ – znając historię Izraela – wiedziała, że On dotrzymuje danej obietnicy. Maryja zaufała Panu, gdyż anioł, który Jej się objawił, powiedział: „Nie bój się, Maryjo”. A swoją miłość okazała, gdy powiedziała Bogu: „Niech mi się stanie…”.

Różaniec z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Nawet w „ciemnej dolinie”, o której mówi Psalmista, kiedy kusiciel popycha nas ku desperacji albo namawia, by pokładać złudne nadzieje w dziełach własnych rąk, Bóg czuwa nad nami i nas umacnia. (...)

Różaniec z św. Józefem Sebastianem Pelczarem

„Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?” (J 2, 4). Chrystus jest Bogiem bliskim spraw ludzkich. (...)


Różaniec z bł. ks. Ignacym Kłopotowskim

Na chrzcie świętym wyrzekłeś się szatana i wszystkich spraw jego, a oddałeś się Bogu. Więc rozważ, dla kogo żyjesz? Pan Bóg chce, abyś Go sam dobrowolnie wybrał i sam się Jemu oddał. (…) 

Różaniec z bratem Tadeuszem Rucińskim

Tajemnica Boskości objawiającej się w człowieku. Ileż tłumaczenia: „Jestem tylko człowiekiem”? A ile: „Czyń, Panie, przeze mnie choćby niemożliwe!”? (...)

Różaniec z bł. Marią Franciszką Siedliską

Miejcie oczy zwrócone na Maryję, na wasz Wzór i Przykład i proście Ją, aby napełniła serca wasze uczuciami, jakimi przejęte było Jej serce najczystsze. (...)

Różaniec z bł. Matką Teresą z Kalkuty

Chrześcijanie powinni być światłem dla innych (…). Jeśli nauczycie się sztuki troskliwości, będziecie się coraz bardziej upodabniać do Chrystusa, był On bowiem cichego serca i zawsze myślał o innych. (…)

Różaniec z Ojcem Świętym Janem Pawłem II

„Tyś jest mój Syn umiłowany!”. Głos z nieba nad Jordanem odnosił się w stopniu najwyższym i niezrównanym do Jezusa, jedynego prawdziwego Syna Bożego od zawsze. Lecz dzisiaj i w każdym chrzcie te słowa z nieba zostają jeszcze niejako na nowo wypowiedziane nad każdym ochrzczonym (…)

Różaniec z o. Janem Górą OP

Wszystko, co jest życiem, szczególnie życie duchowe, rodzi się w spotkaniu. Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję jest równocześnie nawiedzeniem Jana Chrzciciela przez Jezusa. (...)

Różaniec z Pismem Świętym

Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy (…), której było na imię Maryja. (…) Anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo..." (...)

Różaniec ze św. o. Pio

Wydaje mi się, że słyszę skargi Zbawiciela: „Gdyby przynajmniej człowiek, dla którego cierpię, zechciał korzystać z łask, jakie dla niego przez moje cierpienie uzyskuję. (...)

Różaniec z o. Szymonem Niezgodą OP

„Wielbi dusza moja Pana (…), gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1, 46. 49). Maryja, wniebowzięta w imieniu całego ludu Bożego, uwielbia Trójcę Świętą w dziele odkupienia, którego jest współuczestniczką. (...)

Różaniec z Prymasem Augustem Hlondem

Ofiarować siebie Bogu to nieustannie usuwać sprzeczność między wiarą a życiem oraz elastyczność sumienia wiodącą do grzechu. Drogę do królowania Chrystusowi w życiu publicznym utorują tylko dusze z Nim ściśle złączone, oddane Mu. (...)

Różaniec z Prymasem Stefanem Wyszyńskim

Nie ma nikogo bliższego Trójcy Świętej niż Maryja, z nikim przedtem nie prowadziła rozmów tak nam bliskich i tak nas dotyczących jak właśnie z Maryją w Nazarecie. (...)

Różaniec z św. Teresą od Dzieciątka Jezus

Pan Bóg dał mi zrozumieć, że są dusze, na które w miłosierdziu swoim czeka nieznużenie, którym udziela swego światła stopniowo, toteż strzegłam się bardzo, by nie wyprzedzić Jego godziny i oczekiwałam cierpliwie, aż Jezus pozwoli jej nadejść. (...)

Różaniec z św. Faustyną Kowalską

Jezus mi powiedział: „Córko moja, nie ofiarowałaś Mi tego, co jest istotnie twoim”. (…) Zapytałam: „Jezu, powiedz mi o tym, a oddam Ci natychmiast z hojnością serca”. – Jezus rzekł (…)

Różaniec z Siostrą Łucją z Fatimy

Przychodźmy z pomocą naszym braciom potrzebującym, a zwłaszcza znajdującym się w obliczu śmierci na skutek głodu i zimna. Bóg wymaga od nas wyrzeczenia i ofiary; (...)

Różaniec z ks. Wojciechem Bartkowiczem

Szukam, o Panie, Twojego oblicza.
Jak Cię zobaczyć, gdy tak dyskretnie pojawiasz się na świecie? Pokorny Bóg zamieszkał w pokornej Służebnicy.

Różaniec z bł. ks. Ignacym Kłopotowskim

Aby świat stworzyć, Bóg rzekł: „Niech się stanie” i powstał świat z nicości. Dwadzieścia wieków temu Maryja rzekła: „Niech się stanie”, a Słowo Przedwieczne stało się Człowiekiem. (...)

Różaniec z ks. Franciszkiem Blachnickim

Jezus przyszedł – jak wyznaje w czasie chrztu – aby wypełnić sprawiedliwość. Nasze życie opiera się na wierze w sprawiedliwość Boga. (...)

Różaniec z ks. Wacławem Buryłą

Chrystus zapowiedział, że świat nie będzie rozpieszczał Jego wyznawców, lecz przeciwnie – prześladował.
Nie ma wygodnej Ewangelii, nie ma wygodnego chrześcijaństwa. Autentyczna wiara zawsze będzie znakiem sprzeciwu.

Różaniec z ks. Mirosławem Cholewą

Najświętsza Maryja Panna przez trzy dni z bólem serca szukała Jezusa. Niekiedy On jakby się ukrywa przed nami, abyśmy Go szukali i za Nim tęsknili. W ten sposób nasze serca stają się bardziej pojemne dla darów Bożych. (...)

Różaniec z ks. Jerzym Popiełuszką

Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet z takich, które stoją do Niego plecami. I dlatego każdy ma szansę. (...)

Różaniec z ks. Markiem Dziewieckim

Swoim gestem obmycia w Jordanie Chrystus zachęca nas do podjęcia trudu osobistego nawrócenia. Nawrócenie i odpuszczenie grzechów jest początkiem nadziei dla każdego z nas. Człowiek nadziei to człowiek nawrócony, to człowiek prawy, człowiek sumienia.  (...)

Różaniec z św. Janem Bosko

W każdym młodym człowieku, nawet tym najgorszym, jest jakieś miejsce wrażliwe na dobro. Pierwszym i zasadniczym obowiązkiem wychowawcy jest właśnie odkrycie tego miejsca (...)

Różaniec ze świętymi patronkami Europy

Tajemnice różańcwe ze św. Brygidą Szwedzką oraz ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża.

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką Cookies.
Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. OK