Twój e-mail:Archiwum

Przeglądaj wg rocznika :

Różaniec grudzień

Różaniec nr 12/726 2012

Różaniec grudzień

Drodzy Czytelnicy
Jak już pisaliśmy w numerze listopadowym, podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obradującego na początku października br. Księża Biskupi powołali delegata Episkopatu ds. Stowarzyszenia Żywego Różańca. Został nim metropolita częstochowski – ks. abp Wacław Depo. Konferencja Episkopatu Polski wybrała również krajowego moderatora Stowarzyszenia Żywego Różańca na pierwszą, trzyletnią kadencję. Naszą wielką radością jest fakt, że został nim Redaktor naczelny „Różańca”, ks. Szymon Mucha. Ks. Szymon współpracuje z naszą Redakcją od wielu lat, a Czytelnicy znają go przede wszystkim z konspektów spotkań kółek różańcowych i słowa do zelatorów. Gratulujemy serdecznie Księdzu Moderatorowi i życzymy obfitych owoców pracy duszpasterskiej na tym nowym polu.
11 października br. rozpoczął się ogłoszony przez papieża Benedykta XVI dla całego Kościoła powszechnego Rok Wiary, który będzie trwał do uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, w 2013 r. W tym szczególnym czasie chcemy podjąć głębszą refleksję nad tym, czym jest nasza wiara, jaka ona jest i co możemy czynić, aby ją stale pogłębiać. Stąd też w przyszłym roku pojawią się na łamach „Różańca” nowe cykle formacyjne, liczne świadectwa wiary, a także wskazówki pomocne do życia wiarą na co dzień. Ojciec Święty w Liście apostolskim Porta fidei, zapowiadającym Rok Wiary, w sposób szczególny zachęcał do przypominania sobie historii naszej wiary. Już teraz zatem rozpoczynamy cykl „Apostołowie różańca”, który przybliży dzieje modlitwy różańcowej widzianej przez pryzmat jej największych czcicieli.
Niech ten Rok Wiary będzie dla nas wszystkich czasem umocnienia i pogłębienia więzi z Jezusem Chrystusem i Jego Matką.
Redakcja

Różaniec listopad

Różaniec nr 11/725 2012

Różaniec listopad

Drodzy Czytelnicy
Tematem listopadowego numeru „Różańca” jest sprawiedliwość społeczna. Ojciec Święty Benedykt XVI przypomina, że jej klasyczna definicja brzmi: „dać każdemu to, co mu się należy”. Co to oznacza w praktyce? Czym dla nas – chrześcijan – jest i czym ma być sprawiedliwość społeczna? Oto pytania, na które próbujemy znaleźć odpowiedź. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński sprawiedliwość społeczną rozumiał przede wszystkim jako ochotne dzielenie się plonami ziemi i owocami pracy, „aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących”. Nie ulega wątpliwości, że podstawą i źródłem wszelkiej ludzkiej sprawiedliwości jest Dekalog. To on porządkuje relacje człowieka z Bogiem i z ludźmi, dlatego ten, kto odrzuca przykazania Boże, nie będzie umiał żyć w sprawiedliwości i miłości ani budować zdrowych więzi z bliźnimi. To bardzo ważny temat, zwłaszcza w miesiącu, w którym wspominamy naszą polską drogę do suwerenności narodowej. Warto więc ze szczególną uwagą pochylić się nad treściami listopadowego „Różańca”. Życzymy owocnej lektury.
Redakcja
Różaniec październik

Różaniec nr 10/724 2012

Różaniec październik

Drodzy Czytelnicy!
Powoli dobiega końca rok, który rozpoczynaliśmy obchodami 150. rocznicy śmierci sługi Bożej Pauliny Marii Jaricot [czyt. żariko’]. Wiele osób już dzisiaj wie, że to właśnie ona założyła Stowarzyszenie Żywego Różańca, wiele osób modli się za jej przyczyną. Czy jednak znamy dobrze koleje jej życia i drogi jej duchowości? Na pewno jeszcze niedostatecznie. Dlatego październikowy numer postanowiliśmy w dużej mierze poświęcić właśnie tej – jakże barwnej i godnej podziwu – postaci. Co może przyciągnąć do Pauliny Jaricot współczesnego człowieka? Czego dzisiejszy Kościół może się od niej nauczyć? – na te i inne pytania próbujemy znaleźć odpowiedź w artykułach, świadectwach i rozmowach o Paulinie Jaricot. Proponujemy też wypowiedzi samej Sługi Bożej na temat modlitwy, Eucharystii, a także cierpienia, którego ona sama w swoim życiu doświadczyła wiele. Niech ta, która ukochała modlitwę różańcową, będzie dla nas szczególnie w miesiącu „różańcowym” źródłem inspiracji do podjęcia jeszcze bardziej gorliwej modlitwy i pracy apostolskiej w naszych domach i środowiskach. Życzymy wszystkim owocnej lektury.
Redakcja

Różaniec wrzesień

Różaniec nr 09/723 2012

Różaniec wrzesień

Drodzy Czytelnicy
Zobowiązanie Ślubów Jasnogórskich, którym zajmujemy się we wrześniowym numerze „Różańca”, brzmi: „Przyrzekamy stać na straży nierozerwalności małżeństwa”. Starszemu pokoleniu nie trzeba przypominać, jak ważne i wiążące są słowa przysięgi małżeńskiej, w której małżonkowie ślubują sobie nawzajem, że nie opuszczą siebie aż do śmierci. Niestety, wśród ludzi młodych coraz częściej obserwuje się postawę relatywizmu i swobodnego podchodzenia do wagi wypowiadanych słów. Z pewnością jest to znak naszych czasów, które takie postawy promują, ale ich źródłem jest zazwyczaj brak zrozumienia głębokiego sensu małżeńskiej przysięgi. Ślubowanie współmałżonkowi wierności aż do śmierci nie jest – jak niektórzy sądzą – ograniczeniem wolności osobistej, lecz przeciwnie – jest wzniesieniem jej na wyższy poziom dojrzałości, na którym człowiek nie stawia siebie w centrum własnego życia, lecz potrafi wziąć odpowiedzialność za życie innych. Zachęcamy do lektury artykułów na temat nierozerwalności małżeństwa, porad małżeńskich, a także cennych świadectw, które mogą pomóc w odpowiedzi na pytanie: dlaczego tego, co Bóg złączył, człowiek nie powinien rozdzielać?
Redakcja

Wakacyjny numer Różańca

Różaniec nr 07/721 2012

Wakacyjny numer Różańca

Drodzy Czytelnicy
Wakacyjne miesiące dla wielu z nas będą odpoczynkiem od codziennych zajęć. Proponujemy na ten czas refleksję nad tematem jedności i zgody. Prymas Tysiąclecia słowami Ślubów Jasnogórskich usilnie zachęcał do pracy nad tym, „aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju”. Czy wiemy, jak budować zgodę w środowiskach, w których żyjemy? W jaki sposób troszczymy się o to, aby nie było wśród nas nienawiści, przemocy czy nawet zwykłych sąsiedzkich niechęci? A może czasami sami, zamiast być świadkami ewangelicznego pokoju i pojednania, przyczyniamy się do rozłamów? W odpowiedzi na te pytania pomogą nam na pewno myśli ks. Pawła Siedlanowskiego na temat języka zgody, konferencja formacyjna ks. Eugeniusza Zarzecznego MIC, a także świadectwo Marka, który doświadczył wielkiej mocy przebaczenia.
W bieżącym numerze „Różańca” proponujemy również kilka refleksji na temat odpoczynku. W nauczaniu papieskim Jan Paweł II i Benedykt XVI uczą nas, że czas wolny od trosk dnia codziennego można wykorzystać nie tylko na odzyskanie sił fizycznych, lecz również na pogłębienie naszej relacji z Bogiem; chociażby przez udział w rekolekcjach czy pielgrzymowanie do sanktuariów maryjnych oraz innych miejsc świętych.
Życzymy owocnej lektury.

Redakcja
Różaniec czerwiec

Różaniec nr 06/720 2012

Różaniec czerwiec

Drodzy Czytelnicy
Kontynuując rozważanie treści Ślubów Jasnogórskich, które Naród polski składał wraz z Prymasem Tysiąclecia u stóp Matki Bożej w sierpniu 1956 r., w czerwcowym numerze „Różańca” chcemy się pochylić nad najbardziej bolesnym dla nas tematem wad narodowych. Lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, pijaństwo i rozwiązłość – oto najgroźniejsze z wymienionych przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego wad, które – nierozpoznane w porę – stały się przyczyną upadku moralności całego Narodu. Czy po 50 latach sytuacja ta się zmieniła? Czy dzisiaj potrafimy uczciwie przyznać się do naszych wad, aby wypowiedzieć im skuteczną walkę?
„Bój z naszymi wadami narodowymi (…) nazwaliśmy najświętszym i najcięższym – pisał Prymas Tysiąclecia w komentarzu do Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. – Bo jest to bój z samym sobą. Bo nie trzeba szukać pola walki zbyt daleko: jest ono w naszym sercu, myślach i woli. Łatwo jest zwalczać nieprzyjaciół. Ale siebie pokonać? A przecież największym bohaterem jest ten, kto siebie, a nie innych zwalczył”.
Życzymy owocnej lektury.

Redakcja
Różaniec maj

Różaniec nr 05/719 2012

Różaniec maj

Drodzy Czytelnicy
Maryja jest Królową Polski i szczególną Matką Polaków. To dlatego właśnie do Niej uciekamy się, gdy nasz Naród jest w potrzebie, Jej powierzamy nasze troski i cierpienia, wierząc, że zawsze nas wysłucha i przyjdzie z pomocą.
Ale matka to nie tylko ta, która wspiera w potrzebach, matka to przede wszystkim ta, która karmi, uczy i wychowuje. Ten, kto przyjmuje Maryję za swoją Matkę i Królową, kto bierze Ją „do siebie”, tak jak uczynił to św. Jan Apostoł, zobowiązuje się być Jej prawdziwym dzieckiem, oddanym i posłusznym we wszystkim, czego Ona uczy i wymaga. „Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i na polskiej ziemi cześć Twoją…” – pisał Prymas Tysiąclecia. Chcemy trwać przy Maryi, bo tam, gdzie jest Matka, zawsze jest też Jej Syn. Co to znaczy, że Maryja jest naszą Królową? Jak szerzyć nabożeństwo do Matki Bożej? Jak być Jej prawdziwym dzieckiem? Tym i podobnym pytaniom poświęcony jest majowy numer „Różańca”. Zachęcamy szczególnie do uważnej lektury rozmowy z egzorcystą – o. dr. Januszem Marią Andrzejewskim OP, który wyjaśnia, w jaki sposób Matka Boża chroni nas przed złem, a także dwóch świadectw osób, które powierzyły Maryi całe swoje życie. Życzymy owocnej lektury.
Redakcja
Różaniec kwiecień

Różaniec nr 04/718 2012

Różaniec kwiecień

Drodzy Czytelnicy
Jakże piękne byłoby życie na tej ziemi, gdyby każdy człowiek czynił tylko dobro i za wszelką cenę unikał zła. Czy jest to możliwe? Tak, gdyż każdy z nas został obdarowany przez Pana Boga licznymi łaskami, które do tego uzdalniają. Z Bożą łaską trzeba jednak współpracować. Składając Śluby Jasnogórskie, Naród polski zobowiązał się do zdobywania i pomnażania w sobie cnót, owych szczególnych cech charakteru, które pomagają w czynieniu dobra. Także i my na łamach „Różańca”, idąc za głosem Prymasa Tysiąclecia, chcemy się zastanowić, czym są cnoty, jak je zdobywać i praktykować w życiu codziennym. Zachęcamy zwłaszcza do uważnej lektury rozmowy z o. Janem Wróblewskim SVD, a także artykułu ks. Wojciecha Skóry MIC na temat męstwa – podstawy wszystkich innych cnót.
Liturgia tego miesiąca zaprasza do głębszej refleksji nad tajemnicą naszego zbawienia. Specjalną pozycją kwietniowego „Różańca” jest Droga światła, czyli
14 spotkań ze zmartwychwstałym Chrystusem, na które zaprasza
o. prof. dr hab. Jacek Salij OP.
Przeżyjmy ten szczególny czas w duchu pokoju i wzajemnej miłości, z sercem otwartym i oczyma utkwionymi w zwycięskiego Pana, który „przeszedł przez życie, dobrze czyniąc” (por. Dz 10, 38).
Redakcja
Różaniec marzec

Różaniec nr 03/717 2012

Różaniec marzec

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Czytelnicy
Kardynał Stefan Wyszyński w komentarzu do Ślubów Jasnogórskich pisał: „Każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia, do poznania świata, do doświadczenia swych sił, do osiągnięcia tego celu, który Bóg mu wyznaczył”. W marcu – miesiącu, w którym obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a wielu z nas podejmuje w tym dniu dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, chcemy przypomnieć fragment Ślubów, w którym Prymas Tysiąclecia wzywał do obrony „każdego życia i każdej kołyski”. Patronką tego numeru „Różańca” jest sługa Boża Stanisława Leszczyńska, położna, która uratowała tysiące istnień ludzkich w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Wypowiedzi osób szczególnie zaangażowanych w obronę życia nienarodzonych i walkę z aborcją przybliżą nam skalę tego problemu w naszym kraju. Proponujemy również dwa poruszające świadectwa – siostry zakonnej, która żyje dzięki temu, że jej matka nie poddała się zabiegowi aborcji, a także kobiety, którą udało się przekonać, żeby nie zabiła swojego dziecka. W konferencji ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC ukazuje postawę św. Józefa, który bronił życia Syna Bożego już od chwili Jego poczęcia w łonie Maryi.
Zachęcając do wielkopostnego wyciszenia i modlitwy, polecamy rozważanie siedmiu ostatnich słów Chrystusa na krzyżu, a także ciekawy artykuł na temat nabożeństwa Gorzkich żali. Życzymy owocnej lektury.
Redakcja

Różaniec luty

Różaniec nr 02/716 2012

Różaniec luty

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Drodzy Czytelnicy!
Czy wierzę w przyjaźń?” – to pytanie stawiamy sobie coraz częściej, kiedy tak wielu ludzi zdaje się być samotnych w dzisiejszej rzeczywistości. Aby znaleźć odpowiedź na nie, proponujemy przeczytać uważnie świadectwa osób, które znalazły prawdziwego Przyjaciela – Jezusa Chrystusa – i spotkały Go na modlitwie. Inni, jak Anna i Krzysztof, odkryli obecność Przyjaciela w czasie choroby i umierania ich synka Jasia i czują Jego obecność cały czas. Ks. bp Józef Zawitkowski nawet tym, którzy wątpią, pokazuje, jaki jest naprawdę ten nasz Przyjaciel.
Warto też wykorzystać krótkie rozważania Słowa Bożego na każdy dzień autorstwa ks. Jarosława Kodzi i konferencję formacyjną ks. Eugeniusza Zarzecznego MIC, by wsłuchać się w głos Przyjaciela, który mówi do nas poprzez lekturę i medytację Pisma Świętego.
Jeśli Jezus jest Twoim Przyjacielem, to jesteś człowiekiem szczęśliwym! Może znasz kogoś, kto szuka prawdziwego Przyjaciela? Warto zaproponować takiej osobie lekturę lutowego numeru „Różańca”. Będzie to przepiękne apostolstwo wiary.
Redakcja
Różaniec styczeń

Różaniec nr 01/715 2012

Różaniec styczeń

Drodzy Czytelnicy
Gdy kard. Stefan Wyszyński został uwięziony w Komańczy, Naród polski przeżywał ciężkie czasy. Zbliżał się rok 1956. Dokładnie 300 lat wcześniej król Jan Kazimierz, chcąc uwolnić kraj od najazdu obcych mocarstw, a także zaradzić niedoli społecznej, wyniszczającej go od środka, złożył w katedrze lwowskiej śluby, oddając Naród polski w niewolę Matce Najświętszej. Teraz uwięziony Prymas Wyszyński podejmuje myśl o odnowieniu ślubów lwowskich, pisząc Śluby Jasnogórskie, które w sierpniu 1956 r. składa przed tronem Matki Bożej.
Dzisiaj, gdy Naród nasz jest zagrożony niewolą wewnętrzną i postępującą laicyzacją, warto pochylić się nad słowami Prymasa Tysiąclecia, by zrozumieć je na nowo. Uczynimy to wspólnie na łamach „Różańca”. Przez cały rok będziemy przypominać sobie poszczególne fragmenty Ślubów Jasnogórskich. Zastanowimy się nad miejscem Boga w naszym państwie, w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym każdego z nas, nad problemem szacunku do życia, wychowania młodzieży, a także naszych wad narodowych. Zapraszamy do lektury „Różańca” w roku 2012. Niech jego treści pomogą nam lepiej i dojrzalej kształtować życie we wszystkich jego aspektach.
Zachęcamy również do włączenia się w kolejny rok nowenny przed 100. rocznicą objawień fatimskich. Tegoroczne hasło brzmi: „Nie żyjemy dla siebie”.
Życzymy, aby rozpoczynający się rok był czasem pokoju i radości płynącej z obecności w naszym życiu Jezusa Chrystusa i Jego Niepokalanej Matki.
Redakcja

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką Cookies.
Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. OK